W dniu 17 grudnia 2016 roku w Zespole Szkół Rolniczych w Miętnem odbył się IV Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Garwolinie. W Zjeździe uczestniczyli delegaci ochotniczych straży pożarnych z terenu Powiatu Garwolińskiego /na ogólną liczbę 51 w Zjeździe uczestniczyło 47 delegatów/, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego dh Stefan Todorski, przedstawiciele PSP w osobach :st. bryg. Dariusz Sadkowski - Komendant PSP w Garwolinie, Janusz Majek - Z-ca Komendanta PSP w Garwolinie.

Obrady swoją obecnością uświetnili ponadto :

- Poseł na Sejm RP - Grzegorz Wozniak,

- Starosta Powiatu Garwolińskiego - Marek Chciałowski,

- kapelan strażaków - ks. Kazimierz Momont,

- Nadleśniczy Nadleśnictwa Miętne - Jan Karwowski.

Otwarcia dokonał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego dh Stefan Gora, przewodniczącym zebrania wybrano dha Wiesława Gąskę, protokólantem Mirosławę Miszkurka. Przyjęto porządek i regulamin obrad oraz dokonano wyboru komisji zjazdowych. Chwilą ciszy uczczono zmarłych strażaków w ciągu ostatniej kadencji.

Sprawozdanie z 5-letniej kadencji przedstawił Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego dh Stefan Gora, sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawił Przewodniczący Komisji dh Janusz Krawczyk.

Uczestnicy Zjazdu podjęli uchwały w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu, w sprawie wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej  oraz przedstawicieli do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego i delegatów na Zjazd wojewódzki. Została również podjęta uchwała programowa, która wytycza kierunki działania Zarządu na kolejną 5-letnią kadencję.

Nowy Zarząd Oddziału Powiatowego tworzą:

Prezes - Waldemar Sabak, Wiceprezes - Wiesław Gąska, Wiceprezes - Jerzy Jaroń, Sekretarz - Albina Łubian, skarbnik - Marian Janisiewicz, członkowie: Grędzik Dariusz, Gora Stefan, Kostyra Stanisław, Koszutski Andrzej, Miszkurka Mirosława, Olechowski Stanisław, Ptach Klemens, Sopel-Sereja Lidia, Sionek Kazimierz, Tomaszek Krzysztof, Winek Piotr, Wożniak Grzegorz, Chciałowski Marek, Sadkowski Dariusz - jako przedstawiciel PSP. W skład Komisji Rewizyjnej weszli:  Krawczyk Janusz - przewodniczący, Rosłaniec Henryk - Wiceprzewodniczący, Rogala Józef - Sekretarz, członkowie: Frelek Andrzej i Konopacki Hubert.

   Delegaci na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego: Gąska Wiesław, Janisiewicz Marian, Jaroń Jerzy, Łubian Albina. Przedstawiciele do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego: Sabak Waldemar i Łubian Albina.

   Zjazd Powiatowy był doskonała okazja do uhonorowania działaczy oznakami pożarniczymi. Medalem Honorowym im. Boleslawa Chomicza zostali odznaczeni: Janusz Krawczyk, Antoni Zygadło i Tadeusz Tyśkiewicz. Złotym Znakiem Związku odznaczeni zostali: Waldemar Sabak i Krzysztof Tomaszek. Zloty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali:  Stanisław Sowa i Andrzej Koszutski. Srebrnym  medalem  „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczono Waldemara Jaronia.

Za największą aktywność w działaniach ratowniczo-gaśniczych pamiątkowymi statuetkami uhonorowano: OSP Pilawa, OSP Żelechów oraz OSP- Łaskarzew. Za szczególne zasługi w akcji krwiodawstwa, pamiątkowe statuetki otrzymały: OSP Niecieplin, OSP Samorządki oraz OSP Podebłocie.

   W trakcie Zjazdu poruszano następujące zagadnienia:

-  przedstawiona została informacja o działalności Zarządu Oddziału Wojewódzkiego przez członka Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego druhnę Albinę Łubian,

-  sprawa budowy pomnika Św. Floriana,

-  zmiany wprowadzone w regulaminie szkoleń podstawowych,

-  pozyskiwanie środków finansowych z zewnątrz.

   Na Zjeździe dodatkowo wybrano Komisję d/s młodzieży, w skŁad której powołano następujące osoby: Kazimierz Sionek, Mirosława Miszkurka, Jerzy Jaroń, Andrzej Koszutski.

Na zakończenie nowo wybrany Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego dh Waldemar Sabak podziękował dotychczasowemu Zarządowi Powiatowemu, wszystkim za udział w Zjeździe i zamknął IV Zjazd Oddziału Powiatowego  ZOSP RP w Garwolinie.